Ενίσχυση 75% στις υπό σύσταση και υφιστάμενες Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις του Νοτίου Αιγαίου

Ενίσχυση 75% στις υπό σύσταση και υφιστάμενες Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις του Νοτίου Αιγαίου
Η ΔΡΑΣΗ  
Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για την ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων του Νότιου Αιγαίου.
Κύριοι στόχοι της δράσης είναι:
• Η δημιουργία νέων δυναμικών μικρών ή πολύ μικρών επιχειρηματικών μονάδων που θα συμβάλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ανταγωνιστικότητας με ενσωμάτωση γνώσης.
• Ο αναπροσανατολισμός των τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές που διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών και σε διεθνές επίπεδο.
• Στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και στην αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού .
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι οι παρακάτω κατηγορίες φορέων:
Α1) Νέες Υφιστάμενες Επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:
• Να μην είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο
• Να είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις
• Να μην έχουν παρέλθη πέντε έτη από την καταχώρισή τους κατά την χρονική στιγμή χορήγησης της ενίσχυσης
• Να μην έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης
• Να μην έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης
• Να έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2018
• Να μην έχουν προβεί σε διανομή κερδών σύμφωνα με το άρθρο 22 του καν. 651/2014
• Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
• Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, αι να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά
• Να μην έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας

Για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται σε καταχώριση η πενταετής περίοδος επιλεξιμότητας μπορεί να θεωρηθεί ότι αρχίζει από την έναρξη της οικονομικής τους δραστηριότητας ή από τη στιγμή που καθίστανται υπόχρεες καταβολής φόρου για την οικονομική τους δραστηριότητα.
Κατ’ εξαίρεση επιχειρήσεις που συστάθηκαν μέσω συγχώνευσης επιχειρήσεων επιλέξιμων για ενίσχυση δυνάμει του παρόντος άρθρου θεωρούνται επίσης επιλέξιμες επιχειρήσεις, έως και πέντε έτη μετά την ημερομηνία καταχώρισης της παλαιότερης επιχείρησης που μετέχει στη συγχώνευση.

Α2) Υφιστάμενες Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:
• Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
• Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά
• Να μην της έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας.

Α3 ) Υπό σύσταση Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που θα ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:
• να διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης για εγκατάσταση εντός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου πριν την πρώτη εκταμίευση συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής
• Με την σύσταση τους να πληρούν τους όρους του αρ. 22 του Καν. ΕΕ 651/2014 ήτοι:
o Να μην είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο
o Να είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις
o Να μην έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης
o Να μην έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης
Οι δαπάνες τους θα αφορούν χρηματοδότηση από την Επ. Πρωτ. 8.iii.
Οι παραπάνω δυνητικοί δικαιούχοι των κατηγοριών Α1, Α2 και Α3 θα πρέπει να τηρούν τις παρακάτω γενικές προϋποθέσεις:
• να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν (σύμφωνα με τα ανωτέρω) στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
• να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
• να λειτουργήσουν ή να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές:
Επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε.) και ατομικές επιχειρήσεις
• να περιλαμβάνονται στις Μικρές ή Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 και στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων
• να μην είναι μέλος δικτύου με δικαίωμα δικαιοχρησίας (franchising)
• να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ.
• να μη είναι υπόχρεες ανάκτησης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Κ., με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
• να δεσμευτούν ότι το επενδυτικό τους σχέδιο ή μέρος αυτού καθώς και οι δαπάνες που περιλαμβάνει δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
• να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
• να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη.
Οι κατηγορίες Α1 και Α3 θα χρηματοδοτηθούν με ελάχιστο όριο 25.000€, ενώ η κατηγορία Α2 θα χρηματοδοτηθεί με ελάχιστο όριο 50.000€.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισμός της Δημοσίας Δαπάνης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και ανέρχεται σε 4.000.000€.
Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000€.
Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης κατανέμεται ανά κατηγορία επιχειρήσεων ως εξής:
• 50% για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις και τις νέες επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών
• 50% για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις
ΥΠΟΒΟΛΕΣΈναρξη υποβολών: 23.02.2022
Λήξη υποβολών: 15.04.2022
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝΩς ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης της επένδυσης λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης στη Δράση.
Ως προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων, ορίζεται η 30/06/2023
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΤο ποσοστό ενίσχυσης για το σύνολο το δαπανών ανέρχεται στο 75%, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης για τις δαπάνες κάλυψης μισθολογικού κόστους νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού ανέρχεται στο 100%.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  Οι επιλέξιμες δαπάνες θα ενισχυθούν με τη μορφή επιχορήγησης και αφορούν προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού, , λειτουργικές δαπάνες, δαπάνες προβολής, μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, εκπαίδευση προσωπικού κ.ά.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣΤα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν ενδεικτικά τους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού προγράμματος «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ»:
 · Αγροδιατροφή
 · Τουρισμός της εμπειρίας
 · Τεχνολογίες και εφαρμογές για το Περιβάλλον
 · Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
image

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Για να δείτε τον αναλυτικό κατάλογο επιλέξιμων δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) πατήστε εδώ