Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών στο Νομό Λασιθίου (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Αλιείας)


Δύναται να χρηματοδοτηθούν:
Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς
Επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών
Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
Υπηρεσίες αλιευτικού τουρισμού
Επενδύσεις που αφορούν σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ίδρυση, εκσυγχρονισμός).
Σε ποιους απευθύνεται
Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων, που δραστηριοποιούνται ή που θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης και/ή που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. ΕΕ 508/2014 και όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στη συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις)
Μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Περίοδος υποβολής
από 15/10/2021 έως 15/12/2021 (ώρα 16:00)
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) http://www.ependyseis.gr, κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης. Ο δυνητικός δικαιούχος υποχρεούται να συμπληρώσει το σύνολο των υποχρεωτικών πεδίων της ηλεκτρονικής Αίτησης (πεδίο ΥΠΟΒΟΛΗ του ΠΣΚΕ), όπως αυτά εμφανίζονται στο Έντυπο Ι_1. Υποχρεωτικά συμπληρώνεται και η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, μέσω της οποίας ο ΕΦ θα αποστέλλει στον φορέα το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων που σχετίζονται με το αίτημα χρηματοδότησης.
Οι δυνητικοί Δικαιούχοι, οφείλουν εντός 10 εργάσιμων ημερών, από την υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ, να αποστείλουν στον ΕΦ απόδειξη καταχώρησης της αίτησης χρηματοδότησης όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ, καθώς και πλήρη φάκελο σε ψηφιακή μορφή (USB stick) στον οποίο θα συμπεριλαμβάνονται η αίτηση όπως υπεβλήθη στο ΠΣΚΕ καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των δικαιολογητικών για τα οποία δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής).
Είδος ενίσχυσης
Επιχορήγηση / Επιδότηση
Περιοχή εφαρμογής
Περιφέρεια Κρήτης
Περιοχή παρέμβασης:
Δήμος Αγίου Νικολάου: Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου, Τοπική Κοινότητα Βρουχά, Τοπική Κοινότητα Ελούντας, Τοπική Κοινότητα Καλού Χωριού, Τοπική Κοινότητα Κριτσάς, Τοπική Κοινότητα Λιμνών, Τοπική Κοινότητα Σκινιά, Τοπική Κοινότητα Βραχασίου
Δήμος Ιεράπετρας: Τοπική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου, Τοπική Κοινότητα Πεύκων
Δήμος Σητείας: Δημοτική Κοινότητα Σητείας, Τοπική Κοινότητα Λάστρου, Τοπική Κοινότητα Ρούσσας Εκκλησιάς, Τοπική Κοινότητα Τουρλωτής, Τοπική Κοινότητα Παλαικάστρου
Όροι και προϋποθέσεις
Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τα κριτήρια επιλεξιμότητας αναγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. πρωτ. 225/13-10-2021 πρόσκληση με τα παραρτήματά της.
Τι χρηματοδοτείται
Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες, οι οποίες αποδεδειγμένα σχετίζονται με το υλοποιούμενο επενδυτικό σχέδιο, ακολουθούν επαρκή διαδρομή ελέγχου για την πληρωμή τους και είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στην ΥΑΕΚΕΔ (ΥΠΑΣΥΔ 20214-2020) [137675/ΕΥΘΥ 1016/19-12-2018(ΦΕΚ Β’ 5968)] και στο ειδικό θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για ορισμένες δράσεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Πρόσκληση και στα Παραρτήματα της.
Προϋπολογισμός
€ 771.000Για δωρεάν προβαθμολόγηση του φακέλου επικοινωνηστε μαζί μας
210 9318902 info@fastsolutions.gr www.fastsolutions.gr    
23 Amfitheas Av, Palaio Faliro, 17564 Athens – Greece