Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών της ΠΕ Νήσων Αττικής μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας)


Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών στην περιοχή της ΠΕ Νήσων Αττικής. Δύναται να χρηματοδοτηθούν:
• Βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς.
• Ενεργειακή αναβάθμιση με επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών.
• Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων.
• Αλιευτικός Τουρισμός/ Διαφοροποίηση και νέες μορφές εισοδήματος.
• Εκσυγχρονισμός ή Αντικατάσταση κύριων ή βοηθητικών κινητήρων σκαφών.
• Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (άρθρο 69, Καν. (ΕΕ) 508/2014).
• Υποστήριξη δράσεων στον τομέα της εστίασης, του εμπορίου, του τουρισμού, της βιοτεχνίας και των υπηρεσιών.
Σε ποιους απευθύνεται
Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων
Μη αλιείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα Γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης και εταιρειών υπό σύσταση.
Περίοδος υποβολής
από 8/10/2021 έως 13/12/2021 (ώρα 15:00)
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) http://wwww.ependyseis.gr, κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης.
Ο δυνητικός δικαιούχος υποχρεούται να συμπληρώσει το σύνολο των υποχρεωτικών πεδίων της ηλεκτρονικής Αίτησης (πεδίο ΥΠΟΒΟΛΗ του ΠΣΚΕ), όπως αυτά εμφανίζονται στο Έντυπο Ι_1. Υποχρεωτικά συμπληρώνεται και η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, μέσω της οποίας ο ΕΦ θα αποστέλλει στον φορέα το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων που σχετίζονται με το αίτημα χρηματοδότησης.
Οι δυνητικοί Δικαιούχοι, οφείλουν εντός 10 εργάσιμων ημερών, από την υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ, να αποστείλουν στον ΕΦ απόδειξη καταχώρησης της αίτησης χρηματοδότησης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ, καθώς και πλήρη φάκελο σε ψηφιακή μορφή (USB stick), στον οποίο θα συμπεριλαμβάνονται η αίτηση, όπως υπεβλήθη στο ΠΣΚΕ καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των δικαιολογητικών για τα οποία δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής).
Είδος ενίσχυσης
Επιχορήγηση / Επιδότηση
Περιοχή εφαρμογής
Περιφέρεια Αττικής
ΠΕ Νήσων Αττικής: Αγκίστρι, Αίγινα, Κύθηρα – Αντικύθηρα, Σαλαμίνα, Ύδρα, Σπέτσες, Τροιζηνία – Μέθανα, Πόρος.
Όροι και προϋποθέσεις
Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής, τα σχετικά υποδείγματα της αίτησης στήριξης και τα συνοδευτικά έντυπα αυτής, καθώς και ο τρόπος και οι όροι υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση και στα Παραρτήματά της.
 
Τι χρηματοδοτείται
Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες, οι οποίες αποδεδειγμένα σχετίζονται με το υλοποιούμενο επενδυτικό σχέδιο, ακολουθούν επαρκή διαδρομή ελέγχου για την πληρωμή τους και είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στην ΥΑΕΚΕΔ (ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020) [137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018(ΦΕΚ Β΄5968)] και στο ειδικό θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για ορισμένες δράσεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Πρόκληση και στα Παραρτήματά της.
Προϋπολογισμός
€ 1.410.000Για δωρεάν προβαθμολόγηση του φακέλου επικοινωνηστε μαζί μας
210 9318902 info@fastsolutions.gr www.fastsolutions.gr    
23 Amfitheas Av, Palaio Faliro, 17564 Athens – Greece