Δέσμη Δράσεων Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ- Δράση 1

Δέσμη Δράσεων Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ- Δράση 1
Η ΔΡΑΣΗ

Η Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ» στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα.

Η Δέσμη Δράσεων χωρίζεται στις τρεις παρακάτω υποδράσεις:

1η υποδράση: Προτεραιότητα της Δράσης 1 «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» είναι η κάλυψη βασικών αναγκών των ΜμΕ με σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

 

Η Δράση ενθαρρύνει, κατά προτεραιότητα, την υλοποίηση στοχευμένων επενδυτικών σχεδίων βασικού ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα και ανταγωνιστική παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ελάχιστος / μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός:
18.000€ έως 30.000€

Προϋπολογισμός Δράσης: 90.000.000€

Κατανομή προϋπολογισμού ανά κατηγορία Περιφερειών:

 • 19.800.000€ για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση: Αττική και Νότιο Αιγαίο
 • 70.200.000€ για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

από 50% έως 60% ανάλογα με την περιφέρεια.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων θα πρέπει:

 • Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση.
 • Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) τουλάχιστον (1) έτος.
 • Να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης .
 • Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι συνολικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων παρουσιάζονται αναλυτικά στην Πρόσκληση της Δράσης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
 • i. Δαπάνες Εξοπλισμού με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές κλπ.
  • Φορητοί ή σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές (μέγιστο όριο 2 τεμάχια)
  • Πολυμηχανήματα (εκτυπωτής, σαρωτής)
  • Συσκευές ήχου (ηχεία, ηχεία συνεδριάσεων με μικρόφωνο, ακουστικά με μικρόφωνο)
  • Συστήματα ψηφιακής προβολής
  • Αναγνώστες barcode και εκτυπωτής ένδειξης barcode
  • Αναγνώστες RFID και εκτυπωτής ένδειξης RFID
  • Διαδραστικοί πίνακες και τηλεχειριστήριο παρουσίασης
  • Εξοπλισμός εξυπηρετητών (servers) που συνοδεύουν τη λειτουργία εφαρμογών εντός της επιχείρησης
  • Καλωδίωση εσωτερικού χώρου για σύνδεση σε δίκτυο UFBB/SFBB
  • Καλωδίωση εσωτερικού χώρου συστήματος Wi-Fi (συμπεριλαμβανομένων των κεραιών)
 • ii. Δαπάνες Λογισμικού με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια βασικών εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών (πχ ERP, WMS, KPIs, ΕDI, ΒΜPS, κλπ), επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίησης της παραγωγής κλπ.
  • Κατασκευή ιστοσελίδας, eshop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία
  • Ανάπτυξη ιστοσελίδων (περιλαμβάνει υπηρεσίες μετάφρασης περιεχομένου)
  • Κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) (περιλαμβάνει υπηρεσίες μετάφρασης περιεχομένου)
  • Ανάπτυξη εφαρμογών για έξυπνες κινητές συσκευές (πχ smartphones, tablets)
  • Εφαρμογές επεξεργασίας κειμένων, παρουσιάσεων, δεδομένων, email, ημερολογίου
  • Εφαρμογές επεξεργασίας αρχείων pdf
  • Εφαρμογές γραφιστικής ή επεξεργασίας εικόνας
  • Εφαρμογές επεξεργασίας 3D μοντέλων – Εφαρμογές σχεδίασης – CAD
  • Εφαρμογές τηλεδιάσκεψης για επαγγελματική χρήση
  • Εφαρμογές καταγραφής σημειώσεων και παραγωγικότητας
  • Εφαρμογές διαχείρισης τείχους προστασίας – Firewall
  • Εφαρμογές διακομιστών μεσολάβησης – VPN
  • Συστήματα τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισης
  • Λογισμικό αποθήκευσης δεδομένων σε υπολογιστικό νέφος (cloud)
  • Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών – BPMS
  • (Business Process Management System)
  • Προμήθεια εφαρμογών για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών, των υποστηρικτικών διαδικασιών της επιχείρησης
  • Εφαρμογές διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων – ERP
  • Εφαρμογές διαχείρισης λογιστικών στοιχείων, καταμέτρηση και παρακολούθηση βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs)
  • Εφαρμογές Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Μισθοδοσίας
  • Εφαρμογές Διαχείρισης Εκδηλώσεων
  • Εφαρμογές Διαχείρισης Αποθήκης – WMS
  • Εφαρμογές αυτόματου βιομηχανικού ελέγχου και τηλεμετρίας (SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition)
  • Εφαρμογές ενοποίησης δεδομένων παραγωγής
  • Εφαρμογές διαχείρισης παγίων (Asset management software)
  • Εφαρμογές Διαχείρισης Πελατών – CRM
  • Εφαρμογές ασφαλούς ηλεκτρονικής πληρωμής
  • Εφαρμογές αυτοματοποιημένης εξυπηρέτησης πελατών – Chatbot
  •  Συστήματα συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, ηλεκτρονικό εμπόριο, εξελιγμένα ηλεκτρονικά καταστήματα (Συστήματα B2B collaboration, eCommerce, advanced B2C eShops)
  • Εφαρμογές ψηφιακής τιμολόγησης συναλλαγών (για πελάτες ή/και για συνεργάτες/προμηθευτές)
  • Εφαρμογές ελέγχου πρόσβασης κλειστού κυκλώματος (CCTV) για εγκαταστάσεις, αποθήκες, εξωτερικούς χώρους ή γραφεία
 • iii. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση με ενδεικτικές δαπάνες: Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

από 23/2/2023 (έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού)