Δέσμη Δράσεων Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ- Δράση 3

Δέσμη Δράσεων Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ- Δράση 3
Η ΔΡΑΣΗ

Η Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ» στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα.

Η Δέσμη Δράσεων χωρίζεται στις τρεις παρακάτω υποδράσεις:

3η υποδράση: Προτεραιότητα της Δράσης 3 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜMΕ» είναι η αναβάθμιση των ΜMΕ με τεχνολογίες αιχμής ή με εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και συμπληρωματικά η κάλυψη επί μέρους αναγκών σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) που διευρύνουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

 

Η Δράση ενθαρρύνει, κατά προτεραιότητα, την υλοποίηση στοχευμένων επενδυτικών σχεδίων βασικού ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα και ανταγωνιστική παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ελάχιστος / μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός:
200.001€ έως και 1.200.000€

Προϋπολογισμός Δράσης: 60.000.000€

Κατανομή Προϋπολογισμού ανά κατηγορία Περιφερειών:

 • 13.200.000€ για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση: Αττική και Νότιο Αιγαίο
 • 46.800.000€ για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

από 25% έως 60% ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης, την Περιφέρεια της χώρας και το μέγεθος της επιχείρησης.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Mικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων θα πρέπει:

 • Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση
 • Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) τουλάχιστον έτος
 • Να διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου
 • Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά αποκλειστικά τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος IV – EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)
 • Να διαθέτουν τουλάχιστον εννέα (9) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.
 • Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το βαθμό 70 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της Πρόσκλησης.

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων, ώστε να μην είναι δυνατή η χρήση του εξοπλισμού ή/ και του λογισμικού της ενισχυόμενης επένδυσης από άλλη επιχείρηση. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της ενισχυόμενης επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων όπου είναι δυνατή η χρήση του εξοπλισμού ή/και του λογισμικού της ενισχυόμενης επένδυσης από άλλη επιχείρηση, θα ανακαλείται η Απόφαση Ένταξης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
 • i. Εξοπλισμός με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων λειτουργίας εγκαταστάσεων ή προσωπικού, αυτοματοποίησης της παραγωγής με ρομποτικά συστήματα, μηχανές CNC, 3D printers, 3D scanners, αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, προμήθεια εξελιγμένων τεχνολογικών συστημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή συστημάτων και εξοπλισμού Industry 4.0., συστημάτων και εξοπλισμού ασφάλειας (π.χ. επιτήρηση χώρων, κυβερνο προστασία, κ.α.), συστημάτων αυτοματοποίησης, ρομποτικών συστημάτων, ψηφιακά αισθητήρια και ελεγκτές, ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός, προηγμένα ψηφιακά συστήματα παραγωγής, όπως
  • Πολυμηχανήματα (εκτυπωτής, σαρωτής)
  • Συσκευές ήχου (ηχεία, ηχεία συνεδριάσεων με μικρόφωνο, ακουστικά με μικρόφωνο)
  • Συστήματα ψηφιακής προβολής
  • Αναγνώστες barcode και εκτυπωτής ένδειξης barcode
  • Αναγνώστες RFID και εκτυπωτής ένδειξης RFID
  • Διαδραστικοί πίνακες και τηλεχειριστήριο παρουσίασης
  • Εξοπλισμός εξυπηρετητών (servers) που συνοδεύουν τη λειτουργία εφαρμογών εντός της επιχείρησης
  • Καλωδίωση εσωτερικού χώρου για σύνδεση σε δίκτυο UFBB/SFBB
  • Καλωδίωση εσωτερικού χώρου συστήματος Wi-Fi (συμπεριλαμβανομένων των κεραιών)
 • ii. Εφαρμογές/ λογισμικά, με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών (πχ ERP, WMS, ΕDI, ΒΜPS, κλπ), επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, IoT, Big ανάλυσης δεδομένων μεγάλου όγκου, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, ψηφιακού ελέγχου εγκαταστάσεων, όπως
  • Κατασκευή ιστοσελίδας, eshop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία
  • Ανάπτυξη ιστοσελίδων (περιλαμβάνει υπηρεσίες μετάφρασης περιεχομένου)
  • Κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) (περιλαμβάνει υπηρεσίες μετάφρασης περιεχομένου)
  • Ανάπτυξη εφαρμογών για έξυπνες κινητές συσκευές (πχ smartphones, tablets)
  • Εφαρμογές επεξεργασίας κειμένων, παρουσιάσεων, δεδομένων, email, ημερολογίου
  • Εφαρμογές επεξεργασίας αρχείων pdf
  • Εφαρμογές γραφιστικής ή επεξεργασίας εικόνας
  • Εφαρμογές επεξεργασίας 3D μοντέλων – Εφαρμογές σχεδίασης – CAD
  • Εφαρμογές τηλεδιάσκεψης για επαγγελματική χρήση
  • Εφαρμογές καταγραφής σημειώσεων και παραγωγικότητας
  • Εφαρμογές διαχείρισης τείχους προστασίας – Firewall
  • Εφαρμογές διακομιστών μεσολάβησης – VPN
  • Συστήματα τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισης
  • Λογισμικό αποθήκευσης δεδομένων σε υπολογιστικό νέφος (cloud)
  • Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών – BPMS
  • (Business Process Management System)
  • Προμήθεια εφαρμογών για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών, των υποστηρικτικών διαδικασιών της επιχείρησης
  • Εφαρμογές διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων – ERP
  • Εφαρμογές διαχείρισης λογιστικών στοιχείων, καταμέτρηση και παρακολούθηση βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs)
  • Εφαρμογές Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Μισθοδοσίας
  • Εφαρμογές Διαχείρισης Εκδηλώσεων
  • Εφαρμογές Διαχείρισης Αποθήκης – WMS
  • Εφαρμογές αυτόματου βιομηχανικού ελέγχου και τηλεμετρίας (SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition)
  • Εφαρμογές ενοποίησης δεδομένων παραγωγής
  • Εφαρμογές διαχείρισης παγίων (Asset management software)
  • Εφαρμογές Διαχείρισης Πελατών – CRM
  • Εφαρμογές ασφαλούς ηλεκτρονικής πληρωμής
  • Εφαρμογές αυτοματοποιημένης εξυπηρέτησης πελατών – Chatbot
  •  Συστήματα συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, ηλεκτρονικό εμπόριο, εξελιγμένα ηλεκτρονικά καταστήματα (Συστήματα B2B collaboration, eCommerce, advanced B2C eShops)
  • Εφαρμογές ψηφιακής τιμολόγησης συναλλαγών (για πελάτες ή/και για συνεργάτες/προμηθευτές)
  • Εφαρμογές ελέγχου πρόσβασης κλειστού κυκλώματος (CCTV) για εγκαταστάσεις, αποθήκες, εξωτερικούς χώρους ή γραφεία
  • Ρομποτικά συστήματα και εξοπλισμός ελέγχου αυτών
  • Εξοπλισμός RTLS – Real Time Locating System
  • 3D printers – 3D scanners
  • Ψηφιακά ελεγχόμενα mixers/ blenders
  • Συστήματα επαυξημένης / εικονικής πραγματικότητας
  • Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός κα συστήματα για την παραγωγή εξοπλισμού
  • Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός για την παραγωγή συστημάτων μη επανδρωμένων ή αυτόνομων οχημάτων
  • Ρομποτικός εξοπλισμός
  •  Συστήματα/τεχνολογίες συλλογής ήχου, εικόνας, φωτός (Voice,Vision, Light Picking)
  • Ψηφιακά ελεγχόμενα οχήματα μεταφοράς και έλξης χωρίς οδηγό (τράκτορες, μηχανήματα αντίβαρου – clark, μηχανήματα εναπόθεσης, παλετοφόρα, μηχανήματα στενών διαδρόμων)
  • Μηχανισμοί computer numerical control (CNC)
  • Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής
 • iii. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση με ενδεικτικές δαπάνες: Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

από 23/2/2023 (έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού)